Citation
Study of full scale rooftop solar panels subject to wind loads

Material Information

Title:
Study of full scale rooftop solar panels subject to wind loads
Creator:
Andolsek, Erin Kelly ( author )
Place of Publication:
Denver, CO
Publisher:
University of Colorado Denver
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
1 electronic file. : ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Solar cells -- Design and construction ( lcsh )
Solar cells -- Research ( lcsh )
Winds -- Pressure ( lcsh )
Genre:
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
Solar panels have become common rooftop features that must be designed to withstand common environmental loads including wind. Current building codes and design standards lack the information required to properly account for wind loading on solar panels. The results of research on two full scale faux solar panels placed near the center of a flat roof on the University of Colorado Denver campus are presented herein. The primary objective of this research project is to provide data with which to compare wind tunnel results and values from standards for validation of both the analytical methods and wind tunnel models. Faux solar panels frames were designed and constructed in such a manner that actual force could be measured through the use of strain transducers. Wind velocity and direction measurements were used to produce corresponding net resultant forces acting on the face of the panel. A ration of the net resultant force and the measured actual force provided a means to derive the Coefficient of Force, CF.
System Details:
System requirements: Adobe Reader.
Thesis:
Civil engineering
General Note:
Department of Civil Engineering
Statement of Responsibility:
by Erim Kelly Andolsek.

Record Information

Source Institution:
|University of Colorado Denver
Holding Location:
|Auraria Library
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
891096790 ( OCLC )
ocn891096790

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

nrr n r !n #$ %&'& ()*$ ( #+)" !(,#$)#+( !( !n #$ -##"!)"!""* !(.)*! ($/ 0# !++ n"// %&'1

PAGE 2

nnrn n nn nnn nn !"#n $n!% nn&! 'n()#(*+,

PAGE 3

nr #n.r!!rrnr!/ 01 nnnnn !" rnn!n !2 n!2 !nn nnn3!nnn !n2n n!nn2! !&nnn n4nn5n !nnn nn/nnn/n 22n2 !n!!nnn 2! !&nn2 nn!! n!n!!nn! !nn!n 0 n!n2n!n !nnn! n n n!n !n!nnn n# nnnn 6n! n7nn !"

PAGE 4

nn 62nnn% 52#2 2!n !n!2n

PAGE 5

nr nnrn nr n nr !nnrn n" nrnnrnnnn nn nnnnnrnr "n nnn#nnn rn$ nrn%nn&'n rnnr nn nn nr rnr (n nn%(#)nrn nrn rnnnnrrr %#nnnnn )*)n #nn *+#r ,nr-nn nrnnr nnnr nrnnnnrn rnnn nr.n"n nn rr/&r)n# n nr!)n#n 0nrnnrn n1&rnnn n& 2n nrn%nnn nrnn nrn

PAGE 6

nrn'nr nnnnn .nn nr/n/n n &nrrn nrn n nnn nn'n)nrnnrn nr rnnnnn rrnn nnrrnr nnr 0n3n4r(nrn

PAGE 7

nn rn rr r r !" # rr # $%%& # && '$()" n)* + rr + n,%%r&r& n..%r&%$r%%& / n&r.$%%& r0$r%%1)&. && '2n)33 4 rr 4 %5$%%&r %6)&. %5$%%&r %6&rr 7 %5$%% %6&r%%r%$r8 +

PAGE 8

9( ## rr ## n%&6r& ## ,68 #' $r%%&& #4 %68$r0)%r%..%&&& $0r:% '#" '4 rr '4 n*,% '+ &&%&06$r% 4 &&%&06nr; 4# 00r0 4#$(3$ 44 rr 44 &r& 44 )&&& --$(")3($$ / # $66%; /# && /' &&$&0 /66%r&0 r,&%, // $ 7

PAGE 9

5 )<)3!!! 7#*)3(3$ 7-

PAGE 10

5 %:,*. 5%&&00& #&&00&0&8 n 0& 4#%%&$%%3%)6% -'%0 .//<06$r% 4 .//<06$r% #+%%%6 +-%3% +/%:0&*.%$ .& -7$8%n.% /$8%n.% 7%)%$ %*)%$ %&)% #&)% ''%&&$:%=5& '4%)% 4+68%* 4-.$,8)%:.)% -/%$3.$,8)%:.& /7%*$3.$,8)%:.& #7

PAGE 11

5 %3%; #66 #n".766%n".7 $;%#'#$%%&&&6; #4'$%%&%% #+4$%%&*%% #-+$%%&%% #--$%%&%% #//$%%& %% #/7$%%&%6)%.%6 '%68$0%&6%)% %..'$%%.:)%%.. '%68$0$)<--<,%% 6'##*,%%%3% '-'$%6586%n0. 474$%658670 6n0. 47+$%6586#7006n0. 4-$%658647006n0. 4/$%6586-7006n0. 4#7$,6%)%.%60 %5$%%,; 4# &) 4-#&0%,66 4-#;>$%% %&)%%067?#?7@' 4/##;>$%% %&)%%067?#?7@' +7

PAGE 12

5 #';>$%% %&)%%067?#?7@' +#4;>$%% %&)%%067?#?7@' +#+;>$%% %&)%%067?#?7#@' +#-;>$%% %&)%%067?#?7#@' +##/;>$%% %&)%%067?#?7#@'4 +''7;>$%% %&)%%067?#?7#@'4 +4';>$%% %&)%%067?#?7#@#4 ++';>$%% %&)%%067?#?7#@#4 +-';>$%% %&)%%067?#?7'@7+ +/'#;>$%% %&)%%067?#?7'@7+ -'';>$%% %&)%%067?'?@ -'4;>$%% %&)%%067?'?@ -'+;>$%% %&)%%067??@/ -#'-;>$%% %&)%%067??@/ -''/;>$%% %&)%%067??@# -447;>$%% %&)%%067??@# -+4$,6%6&;0%$% & /74&&00&0&8 n0& /+

PAGE 13

5 $66%;0 %&0%*06 .# 4/$66%;0 %&0%06 .## +7$66%;0 %&0%*06 .#' +#$66%;0 %&0%06 .#4 +'$66%;0 %&0%*06 .#+ +4$66%;0 %&0%06 .#+#+$66%;0 %&0%*06 .#/ +'-$66%;0 %&0%06 .'7 +4/$66%;0 %&0%*06 .' ++7$66%;0 %&0%06 .' +-$66%;0 %&0%*06 .' -7$66%;0 %&0%06 .'# -$66%;0 %&0%*06 .'' -#$66%;0 %&0%06 .'4 -'$66%;0 %&0%*06 .'+ -#4$66%;0 %&0%06 .'-'+$66%;0 %&0%*06 .'/ -4-$66%;0 %&0%06 .47 -+/$66%;0%= %&0%* /7$66%;0%= %&0% /

PAGE 14

n rr nrnnnnrnnn rrrnrrnn rnnnnn nnnr rnrnrrnrn nnnrnnn nrnrrn nr!"#$ rnnnnnn rrnnrrrrr nrnnn rn%n&nnn rnnrnrn nnnn'rrnnrnn n(nrnn nn)*" !""$+nrnrn rnnrnnrrr nnrnnrnnr nr 'r,nnnrrnr n nnrnnnnrrrr nrnrn nnrnnnr rnn nrnnrnn%nn nrnn*nrn n.nrn &nnrnnrnnr nn.nnrrrrr rrrnrrnn nnnrnnnr nrnn rrnrnr nnnrnr

PAGE 15

! n -nnnrnr nnnnr nrnn,nn(nrnnnn /r!"#$&nnr nnrrnnrnrn nrrnrr nn'nrnrnn nnrnnn rrr,nnnnnn nrnnn !""$rrnnrn nnrrnn nnnnrnr,nn &nnnrrrr nnrnrn nnnrnrrnr nrrnnn 0rnrnrrrrrn nrnnrrrn nrnnr,rnnn( n0rnrnnnr rrrnnrn%rrrr nnrnnnnrn nn(n rnr nnnnnn nrrnrnn&rnrrn nnnn nrrn1n r nnnn nrrn 2nn nr rnnnrnrr rrrrnrnnn nnnnnnnnnn rrnnn rnrn

PAGE 16

# nr &rnrr3n&nrn rnrnnrrn rrr.nrnr nn n!rrnn nrnrnnrrnr rnrnnrn nnrrrnrrnrn nrnrnrn rnnrnnn(n 4 n#nr nrnnrnnn nnn-nrnn .nnnrrrn (nnrr rrrnnnr n5 n6 nnrnr n%rnnnnnrn r4 n7nnnr rnnrrn&nnnn nnnnnr n* nrr n3rn n.nr nnnrnnn nrnnn &nnnnrnnrnrr nr-nr(-rn nnnr &nrn nnrrnrrnnrnn nrrnnnnn nnnnnrrnn%r nnnnr-nr(8

PAGE 17

5 nn rr /nrnnnrnn 9nnrnn nr:nnrnnrrr rrnrn rrr:rrn* n8 nnrrnn rn/r!"!$4n7 n-;nnr rrrnnrrrnr rrnr rn/r!"!$&nr nrr*7*/n nnnnr)65nrrr rnnr nnnnrnrnnrn< nnr5=nrrn nn8n&nnn>rn/r !"!$4n6"n nnrrr& rnnnn nrnrnrnnrn rnrrr r r! &nrrnrn rnnnrn rnnnnnn nrrnrrn nnn-nrnn nnnr rnnrn'n rnnn nnnrnn&nnnr nn nnrrnrnnnnnnr nnnr

PAGE 18

6 rnrnnrnrrnn4 nnrnnn rrnnrnnnnn(n n&nnnrrnnn rnrnrnnnnnnn n(nrrnnr nnrr&nnnr nrnnrrn nnnnnrn-n rnnrnrrn. nnn&nnrr nnrnrrnnn rnnnn'r nr(rn#"=n rnrrnnr nnnnnn 6=nnrrrr:n4n (rr:nnnn rnnnnnn(rr:n nnnrrnr rrn nrr4rr rnrrrnrn nnrnn(nn rnn nn4n?nnrnnrr rnrn nnnnnnrr n4rnr rnrnnnrnn rnn nrrrnrnrn r!r! 4rnrnnrn nrrn rnn&nrrnn nrnrrnnnnn nrrnrnn n8r rnnnnnnnn rnnrrnn

PAGE 19

7 r8rnrnr n
PAGE 20

* "#n#$n rr n(nnnnr rn nnnrnnnrnnnn nnn rn#6n/n!""$&nnr nnnnr rnrrnnr4 nrrrrrrr nnrnrrrrn nnrrrn nnnrnnnrrnnnnnnn rnnnrn%nr nnnrrnn rrnnnrrr nnnn%n rnrn%nnn nnnrn rrnnrnnn %nrn!""6$-rn%nn nnnn nnnnrnn rnn n%n/n!""$ 8nnnnn)3"!""75" rnnnnn rn0rnn2nnr'n!"#$+ nnn!5nnn%n nn#)!nnnn2nnr'n !"#$+nn rnnnnnrnnrn nnnnnrnn rnnrnnnn2nn r'n!"#$?nn nrrr nrrnnnrn

PAGE 21

3 nnnnr:nnn rnnnrnn rn2nnr'n!"#$ nrrnnnnnr rnnrn nnnnn rrnrnrr rA,;-&!"#$&n 0rnnnnnnn rn!""6$&r nnrrnnr nnnnnn nnnrnnnn nn%nn nnnnrnnrrn nnnnnn;nrr rrrnnnn nnrn4 nnnnrrnnr nnrrnr &nnnnnnnrnnnnr:nr nnrrnn nnnnrnn r% !! 'rnnnrnnr nnn nnBrnrrrrn nnrnn< nnrnnnrnnr rnr!"!$ 'rrrnnn,rnrr n,rnnr nnnnrrnnn r4rrnn nrnnnrrrnrn rnnrnnn rnnrrrnrnr nnr nnrrnrrAnrnnn nnnrrrnrn nnrn-rrnrn nrnnrnnrrnn

PAGE 22

) nrnnnnnnr !"!$&nnrn nrnnnrnrnrr nrn 'rnrnnrrnnrnnr nnn nrrrnrnn nn&nn rnrnnrrn nrrrrr nrrrnnnr nnnnnnn -nr8>n!"!$+nr nnr nrnnrnn rrnnr rnrnrrnr&n rnnnnnn nnrrnnrrrnnn rrrnr !"!$&nnrn rnrrnnrr n!"!$ rr&rr& rr! r r C'rnrnnrrnnrnnr nnrnr nnnrrnnrn rnn 8!"$8rrn nnrnnn rrnnnrnrnrn rrr%rn rrnrr+nn nnrnnr rn0rnnrn-nrr n rrrnn$ nnnrn nrr *$&rnrnnrrn rnrnnrr nnrrnrnrnnnr rnn*n

PAGE 23

" nrnnrnrrnnrr nnn r4nnnnnr rnnrnnn nrrnrn nrnn nn?nn rnnr rnnnrrn nnn nnrnnnnrnrrn nnnn
PAGE 24

&nnrrnnrnnrn rnr%r !*#,*rnnrnnnr nnrrnnn nrnnnrnnnn nnnr!$ 'nn rnnn rnnrnnnrrn rnr rnrrnrr rnrrnn&n"""!67 nrrnrnrr nrnn nnn&nnrnnnrrn nnrnnn nn(nnrrrnrr nnnr nnnnr&nr rnn,nnr nrnr&nr rnrrnr rnrnnrnrr rnrn &nnn%r!rnnrn%rn %rrrn rrnn 1rnnnnnnrr rn n%nrrrnnrrr n&n nrnnnnnrrrn nnnrnn&rr nrrrnnnrnn nrrnnrnnr nnnrnn nrrnnn +nnnrnnnnr nnrrnn nrrrn&nnnrn nnnrnrr n!Dnrr-+ !"!$ &nnnnn nrnnnnrr n-rnnnn

PAGE 25

! (rnnrrnrn nnnnnnn nnnrnrnnr n &'(rr r)%$r&(&rrnnnnnnrr rnrrrr n -nnrnnnrn rn nnnrnn nnn rrn'rnn* nrnrn rrnrrnnrnn rrn rnnnrr nnrnnnr .rrnnr rnnrr n4nr8rr n48 $n4n r@nrnr n4@ $n rnn.n&nnrrr nrnnnnnr rrrrnnrnr nrn.nnnrn nnn nrnrnr nn

PAGE 26

# 4n0nnnnnn nnrrr n&nrnrnn rnr*nn nrrrnn8!" $4nnn rnnnnnnnrr rnn nrnnrnnnr rnn nnnrnn nrnnrnrr rn&rrnnnrrnn rnnrn nrrrnnn rrrnnnrrnn nnnnrn nnrrnn nrnnrr 1rn#"5,r*,"r1rn!r nn(rnn n(nnnnrrnn &rrnr rnnnnrnnrnnr nnrn rnnrrrn rnnnr nrrnnrnn8!"$ &nn%rnnr .rrnnnrnrnr #$ 'nn%rnnrnnnnnn rnn%r!$9 r nn(nnnnrrnnnrn nrnrn9 rr nrnrnnnnrrnnn rn&n!7,&nrn nnnrrnrnnn rrrnn(nnn nrrnrnrnnnrnrn

PAGE 27

5 &*(+r !!,,r!(1rn#"5,*,"nnnrnn(n nnnrrn nrnnrr*,"!""nrnrr $

PAGE 28

6 1rnnnnnn r1rn!*55r*," r1rn#rnnnnrnr rnn&n n%rnr.rrrrnn nrnnnnrnnr nnnn 5$ 'nn rnnnn rnnrnnnnnn rnn %r!$ rn,nn rnnnnnrrn nnrnnrnrn&nn n rnnrnr nrnr!7)rnrnn n"36rrn nnrrnnn nrnn"nrrn nnrnrn8!"$

PAGE 29

7 &-(!!,,r!,r!. ,!( 1rn!*5,5*,"nnnrnr nnnnn *,"!""nrnrr$

PAGE 30

* 1rn5nrnn nnnn(r n'rnn(nr nnnnnrnn nnnnnn8!"$ nrrn rnnn!"=nnnnr nnnnnr nnrrrrnr nrrnn n rrn E68!"$4rrnnr 5n rr:nrnnrnnnrr rrnrn nnnnrnnnrnr nrn rnnnr8!"$4rrn rnnnnnnrr nnrnnnr nnnnrrnn rnrrnr8!"$&r nrnrnnnnr nnnn0rnr ;n nFnrn/rrn nrrnrnrrn nrnn,rnrnrrn /r!"#$4rnrnnn nnnnnrnn rnnnrrnnrrnr nnrnn8!"$ /nnnnnnrn nnrnn(n nrnnrrnnn rrnnnn nrrn6"=nn rnnnnr nnrnn8!"$'rn nnnnnnr "#$% nnnnrr nnnnrnr nnnrr nnnnrnnnn /r!"#$&nnn nnrnrrrrrnrrn /r!"#$

PAGE 31

3 &/( !r rr0 # 1r r( rrr!r&r r! rnrnrnnnnnr nrnnr nnnnnrnnr rnrnnn !""$nnrrnnnn rrnrnrrn nn&?8rnr)5"n nrnnnr nn(nrnrnnnr nnrnn 'nrnnnnnnn rrnn rrnnrr&r&nn' &n nnrnAr ?nG rnnnrrrn nrnnrrnrn n0rnr !""$-nn nnrrr nnnn(rnrrrn rnnnrnnn rrrnnrnnr nnnrrn

PAGE 32

) nnrrnrnrnnr !""$4 nnrnrnn nrnnnrr nnnnrrnnrnrr nnnnrr rrrnn !""$'rnnr nnnnnnnr nnrnrrr, nnrnn&nnnnnnn .nnnnnr nnnnnnnn rrr"=9rr !""7$'rnnrrrr nnnr,r rrrnrrnr rnrnnn 'rnnnn rrrn n2rnrrn rnrrn nr-nrnnn.nnn rrrrnrn (rrnnrnr n0rnnn nnnnnrrnn.n rn2n(rnnn !""6$&nnrrn nnnn(nr rnnnnrnn n,rnnnrnn nnnn !""6 $&nrnrnr nrnnD5""D7"" nnnnn.n n(rnn%rn;n!""*$ 4nrrnnr nnrnnnnnrr nnnnr rnn(nnrn;n !""*$&n.nnnrr nnrrnrn rnrnrn nnnn.nrrnnr nnrnn

PAGE 33

!" """nnrn !""6$& nnnnnr, rnnnrnrnn rnnrrr nn:nn%n !""7$ 'rrrrrnn rn,nrnnnnnnnrnrr rnnnnn rnrnrnnnnn nnn -nnnnnnnr r nrnnrrrnrr rrnnrr nrnnrrArnnn nnnnrnnn rn nnrnBnn nrrnnrnn rnnnrnnnn rrrnnnnrn rrrrnn nnr&nnnrrrr rrnrnnnnr rrnn 'rnnrnnn nnrnn nrnr:nnnn nrnnnr nnnrn& rnnrrnn nrnnnn nnnrn rnnnr8!"$'r nnnn>r n8>n'r&n>n0 rnr'nn+rnn rnrrn(rnnn nnnnn nnn(rnnn nnnnn n&rn!"!$4rrnn nnnnn nnr2nnnn rnnnnrnn

PAGE 34

! rrnrnn(nrnn8!" $ &nrrnnrnrnn nnn nnnnr "&#$'( n !"!$&nrnnnn nrrrrn nrnnrrnnnn &nnnnnr rnrrn4nn nnrn nnrnnrrnrn nrnnn nrnnnn&nnn n(rnnnnrrn nnnnrnnrn rnnrn nr!"!$'rnnnrrr rnnnnnr nrrrn nnnrnn nnrrnrnnn nnn,nnn%rnn &rn!"!$ %, r 2#!&r 4nnnnrnrn* rr ,rnrrnrn nnnr n*nrnn nrrrn nrrnnnnn nnrnnn *&nrnn rnn-+ !"!$&r nnrrrrnn nrnnnnrnn n(nnnnnrn rrn%rnn@nnnn nnnnnnrnrnrnnr rn

PAGE 35

!! nnnnnnnnnrrr ,nn&n n "nr()%%'# !$ rnr!"!nrnnrr rr-+ $r nrrnnnn.r rnrnnrn(n nn&n-+ n r1rn67nn rrrnn(nrr*rnr4 rnnnnrnrnnrrrr rrn%rnrrn rnnnrnrnnn n4rrnn nnnrnnr nnnnr:n rnnrnnnn nrnnnnnn rnnrrrrn nrrnn&n n%rrnnrnnnnrn rrnnrrn 6$ 'nn rnnrnnnnnn rnn%r!$ *+ rnrnnnnnrrn nnnrn 1rn6

PAGE 36

!# &3( r,&*4(45',1n r( 2nrnrnn "(%%' !$ nnnrnnr9 2nrn-+ -!"!-+ !"!nrnrr$

PAGE 37

!5 &6(&*4(45',1n r(2!nrnrnn "(%%' !$ nnnrnnr9 2nrn-+ -!"!-+ !"!nrnrr$

PAGE 38

!6 r!r! &nnrrrrrr rrrrnrn rnnnrrrn -rnn nnrrnnrnrn nrnnrrrn nnnrrrnnr -rnnnrrrnr nn(nrrrnnrr nrrnnrrn nnnnnrnrnn nnnnn rn$nrrrnnn !""7$4rrn nnnrn nnnnrnn nrrrnn nrnnnr, nnr$ !""7$4nr nrnrr nnn%rnnrn,n nrnr nnnnnnnnr rnrrn nnnnnrr n!"" #$4nnnn(nnnD nnrrnr nn 4nnrrnrnn nnn( nnnnnnnn n nrrn0rnr ;nn<-r r;nn nnrnnn nnnrnrnnrrn rrrnrnnn rnnnrn nrrn

PAGE 39

!7 n7n#0n"n rr &nnrn(nrnnr nn!"!; !"!$nnnnnrnnn n.n&nrr rnnr( nnnnnn rnrnrrnrn nrnnnr -+ !"!$&nnnnnrnn nnrnn (rnnrrnn2n 8rn2n-nnn nnrnnnrrnr /rnrnnnnn(nn rnrrn nrr&nnr r nrnnrnn (nnnn (rn3"nnrnn nrnrrn nn4rnnnnnrnnr rnnnrn(nn nnnnrrn rnnnnr nrnn&nrrrnr rnnnn( nnnrnrr nr:nr rr:rnnr n2n nnn n(nrn1rn*3rnnrr rnnnr nnnnnnnn nrn

PAGE 40

!* &8(r r 1r( &9( r0 r(

PAGE 41

!3 &4( ),r!r$r& r rr&!( + r! 1#!&r &n(nnnrnn nn nn8rr n-r r;nn rnr!"# r1rn)&rrrnrnr nnnr%rrn nnnrnrrnnnn nnrrnrn 1rn!76,r*,"r1rn"n nnrrnn@r n44rrrnr'r @nr*!""$-nr

PAGE 42

!) rnrn(rn1@nr rnnnn 4nn!6&n-r rn. nr&nnrr rrnrnnrnrn nrnrrr(rn nrr&nnnrnrn r(rn6!53nnn nrnrrr#3nn&n(n nnrnrnr!7*# *,"n8rnrn r&nnrr nnrn;nnAnr6@r n 448rrn1rn!76, r*,"4nnnrn nnrrnn 1rn!*5,5*,"nnn(r nnrnnnnn nnnnnnnnn nnnr &':(. r&rr (1rn!76,-*,"nnnrn8r 'rnn+ n448rr*,"!""rnr r$

PAGE 43

#" &''(. r&rr ( &nnrrnnnrnn %rrnr*," &rnrnnrnnnn rnnnnnn nnnnrn9nnr rnnnnn rnnnnnnr nrrnn nn4rrnnrn rnnrrnnnrn 0rrnnnnnn n:nrnr nnnrrrnr -nr(8 + r! 1r!r &nrrnnrnnnrn rnnn rnnnnn!D &nnr2n-r1rn !r!<,7rrnn rnnnnnn nnrnrrrrrr5< ,"nnnn2n8

PAGE 44

# r1rn#rrrrn2 n-.n6<,2n8 nrnnn(rn5<," nnnnnn nrnnrnrrrn -rn2n r1rn 5nnrn nnnnnnn -nnrnrrnrnnr: n2n nrnrr rnrr:nrnn nn(nrn@nrnr rnn5" nnr57nnnnnnn nnnnnnnn/r!"# $-rn(rn! 3"nnnnnnrn(n nnnrnr nrrnn nnnn &''( r# r(

PAGE 45

#! &'*( r$# r( &'-( rr!r# (

PAGE 46

## &n(nnnnr nnr rnrnn&nn nnrnr rnnn#H3r &nnrnn7nn r%nnnnnnnnn nnnrnnnn rIrrnnrn nrnr1rn6* 4nnrrnnnn nnnnnnn rnrnnnn rnnnnn 1rnnnnn!(7n nnnnnn rnnrnnnnrn rn&nrrnnrn rnnnnn&nn rrnrnnr rnnnnnr nnnnnr rnrn*H7rrnnnn nrn Irn&nnrrnnn,n rnrrnn rnnnrnn nnnn-Jrnn nnrrnn,rnn nnnrn +rrnnnnn nnnnnn nnnnnrrnn nn4nnrnn nnrnrnr rnrnnrn r-Jrrnnnr n*H7rrnn n&nnrnnrnn nnnnrrnrnn rnnrnnrnr 1rn6&rrnn rnnnnnnnnr rn&nrnrr nrnrnrnnrrn rnr:n

PAGE 47

#5 nrnrnrrnnnr nnnrnrn 4nrnnrrrnr nrnnnn nnK,nnnnnnn nr1rn7

PAGE 48

#6 &'/(r!rrrr# ( &'3( r!!r)r ;+!(

PAGE 49

#7 &'6( rrrr# ( &'8(1. r$(

PAGE 50

#* + r 1r! r r. 2rrnnn nrnnnnnn nn'rnnn rrnrrn n(nrnnrn rnn%rnnn n%rn-n(nrnnnn .rnnn nrnnrnnrn rnnnnn nnrrnnnr rr@nr>n 0rnr ;nn&nnnnn nnnnn rnnnrrrnr nrr1rn3 )!"

PAGE 51

#3 &'9(r&rrr%.# )r&# (

PAGE 52

#) &'4( r0&%.# )r&!(

PAGE 53

5" &*:( r$0&%.# )r&!(+n2n-2n8nnnnnnn rr:nnnn

PAGE 54

5 nn nn8nnnrn nrrnnn nnrrn4rr (rn"!"r nnnnnnn nrrnrnnn &nnnnrn"%nn nnnrnnn nnnnrrnnrr nnnn n&nnnnn3"n nnnnn&n nnnnnn!(7n nnn4nn nnrnnrn nr2n-nr nrnr4nnnnr nnn2n -nnnnrnrrnn% nnrrnnrnnrr1rn!!

PAGE 55

5! &*'( r0 <( -nnnnnr1rn!# rnrnnr nnnnnn&nnnn nnnnnnnr nnrnnnnr&nnnn rrrrnr nnnnnnn&n rnnnnrr rnnrnnnnnn nnnrrrnn nnrnnrrnr-r n3"nnnnnn nnnnnnn(nnn nrnnrn nnnrnn n&nrnrnr

PAGE 56

5# nnnnnnrrnnn n&nrn nnnnnr(rrnn nnnr1rn!! &**(r11(

PAGE 57

55 =" rr rrnnnnrn nnnnnn rnrn nrnrr nnrr:nnnn rnrrrnrrnn nnnnr rnnrrrnn r !1r! &nn@AG#"'rn-nnnnn rr:nnn rnrnnrnnnnrn nnnnn nnrnn rrnnrrn rnrnrnrnn nnnr nrnrr!""*$+n@AG##"'r nLnn nnnnrrnr&nn rnnnnnr nrnnnn&nnn nrnrrn rn:rnrrnr nrnrr!""*$&nr nrnnrnn "nnnnrnr nnnrrrr n3"nnn1rn!5 nnnnrn

PAGE 58

56 &*-(r&-':'r11 rr&-:'rr< r( 1rnn nrnrr4> 0 %1. nrnrr-#6#*&n&&nnr nnnn nrnrnnnnnr &nnnrn rnrn nrnrr!""*$ &nnnrnrnn nnnrnnn (rrnnrnn &rnnrnnnn nnnnn.nn nnnn&nnnnnnnn nnnnn nnnnnnrnnr

PAGE 59

57 r r!! -rnrnnnrr:nr rrn rn!rnr#rrnn nnrn-#6"Mrn nnnrrnnnnnrnnr r1rn!6n&I rnnnrn3"nn)" nnnnrn nnnrnnr&nnrrn nnnrnn rn(nnrnrrn nrnnr2rnnrrn nnnnnrnn rnnrnnr +nnrnnnnnnn nrnrn nrrnnrnr nnr.nn&n nnrnrA&rnrnn >n0rnr &*/( r r!!!1<(

PAGE 60

5* ;nn&nnrrnn nrnrnn nrrnn""&nr rnnrn nnnr1rn!6!) &*3( r r! r( E"36!*(N!))5! @OE")))6! n n n 0 >!? r>? r r!

PAGE 61

53 E"3*!!(N!)!) @OE"))**7nnn0 >!? r>? r r! &*6( r r!$ r( &*8( r r! r( E"3#63(,#*5* @OE")3*)0 >!? r>? r r!$

PAGE 62

5) E"3)!!(,5)5* @OE")*#530 >!? r>? r r! &*9( r r! r(&*4( r r! r( E"33")(,*7##6 @OE")))3 0 >!? r>? r r!

PAGE 63

6" 1nnnrnnnn nnnn nnnrnnnnn rn-8nn rn2n-n nnr n2n8r n1nnnn nnnnnr nnnnn&nrn nnrnnr n(n&nrnrr rrnn(rn nrrn1n&nnrrnnrn r n4Lnn nnnrnrnnrn nnr*H7rrnn 'nn(nnn.nnr nnn(nnnrrn nnnnnnrnr nrnnr nrr&rnrrn nrnrnnn rnnrrr rnrn rrnnnnnnrn nnrnnnn1rn# nrn

PAGE 64

6 &-:( r r! 1r# & 1( 1.r,# && r!!! nrnrr @6"""Annn ;nr 1rn#!nnnn r.n&rr nnnrnr nnrn n&nnnrn( nrrnn rnnnrnnnnn &nnrnr A!"#

PAGE 65

6! &-'( 1.r, !1r rr # &&( 1rnn nrnrr4> 0 -n(nnnnn nnrnrr 2!"2nr1rn##n rnnn
PAGE 66

6# &-*( rr&)# && ( -nnn nrnr r 1A !9!98 1rnnnnnnn" nn nnn(nnnnrnn nn&nnn2 nnnn n%rnn nrnrr;A,4?&33, n4n& rnr1rn#5 nrrrnn nnnnn&nrn rnrrrrn nnrn n nrnrr!""*$

PAGE 67

65 &--( 1.r,#5995% rr r 1( 1rnn nrnr4> 0 ,) nrnrr@&;-PLnr n/rnn ;nnr.rrn n@&;-PLnrr rnrAr'rK2'rLr 'r* @8rrnrnn nnnnnn nnnnnnrnn nnnnr rnrn/r!"#$&n nrrnnrrnr -nr(-&nnnr nnrn

PAGE 68

66 rnnnrnrnr rrrnrn nnnnnrrnnrrnr rnnnrnnnr nnn1nnr&n@&;-P rn n nnnn nr:nAr (n4nnnnn nrnn&nn nrnnnrnr nnrn08

PAGE 69

67 n rr &nnnnn,nn nnnnnr nnnrnnrnr&nn nr.rrnn nrrnnnnnn nrnrr nnnnnnrrr nnnr nrrr&rnrrn nnrrn rnArrnnn nrnnrnn nrnrrnrrnn nn,nrrrnnrnnnrn nnrnnn nnnrr.n 4nnnnnn rrnnnnrnn rrn(nrn&nrr rnrrrrnn rnrrr:nn (nnrnnn4r nnnnnrn nrrnnnn nn&nnr rnnnnnnrnn n(nrr nrnrnnrr nn&nnnrnrn nnnnnrnr rrnnrn&nrn rnnrrnnrrn rnn nrrn 2nn %rnr*&rrrn rnn rnnnnnrnnnr n&rn%r

PAGE 70

6* nnrnnnnrn nnnnnn rrrn%rnn nrnnnn rnnnrnrn rn&nrnn nnnrnnn nnrnnnrn nrrnnn n nrrn1n8nnrnn nnn nnnnrnrrnrnn nrrn2nn %rr n % r$% -nrnrnnr n#r rn n(nn'nrrnrn nnrrr.nr nrnn&nnnrnn rrrrrnr rr+nnnnn nnnrrr nrn4rrnrrr nnnrrn&nn nnnnnnnrn nnnrnnnn(rn!nn rnrrnrnnn nnnnnrnr1r n#5

PAGE 71

63 &-/(r$% r0 r( 1rrnnnnnnr nrn!n nnrr4n(nnnn nrnrnr rnnnnnnrnn nrnnnn n-n(nrnnnn rrnnrnr n-!"nrrnn n1rnrnn nrnnnnnnrn nnn%nrn6nn &nn.nnrnr nnnnn nrnrnnrnnr nnnnnnnr1rn#6#)r nnnnn nnnnnnnn n&nrnn nnrrnrrnrnrnr n-nrnnnnnnn

PAGE 72

6) nnnrnnnnn nnnnnn+nnn nrnrnnn nnnnnn nnnr:nnrn rrnrn nnnnnnnr

PAGE 73

7" &-3( 1+.1r ,&( &-6( 1+.1r*:,1, &(

PAGE 74

7 &-8( 1+.1r/:,,1, &( &-9( 1+.1r6:,,1, &(

PAGE 75

7! &-4( 1+.1r9:,,1, &( !! !,1 r 4nnrnnnnrn nrrnr nnrnn(nnrr nnrnnnrn rnnnrr-nr rrrnnn rnnrr1rn5"r rnnrnnn nn(nnnrnr nrnnnnr rnrrnnn nnnnn nnn&nr nnnrnrrnn nnnnnn rnnnnn nrnnn(nn r&nn%rn

PAGE 76

7# nnnnnrn( nnrrnn rnrrnrnr -nr(8 4nrrnrnnn nrrrr nrnrnnnn4n nrrnrrrrn nnn#"n&nnr rrrnnnnn nrnrnrn nrn rnnr&nnnrr nnnnrn nrnnnnr rrnnrnnr nnnnr &/:(%1 # & 1, + r %<(

PAGE 77

75 !" #$%&' &'( 7$ 'nn $rn%nnnnnn rnnrnnn rnnrrn rnnnrrnrnnn r:n rnnrnr1rn5"& nnnnrrr n%rnrnrnr(8 !! !,1r< &nnrnnnnn nnnnnn rnrrnnn % %rnnnnnrnn rnnr.nnnnn nnrnrnn nnnnnn&nn nnnnnn#" n&nn%rrnnnr rrnnnrn r-nr(8!)*+),*$ 'nn % rn%nnnn rnrnrnn rn$ rnnnrnrnnn#"n # rnn nnnnn ,,r, &n nrrn1n rn%nrnnnn nrnnnnrnnn rnr ../.01 3$

PAGE 78

76 'nn rn nrrn1n $rnnnnnn % r nnnnnrnn nr rrrnnn%rnrn rn%r .#$%&' +),-&'( )$ 'nn rn nrrn1n rnnrnnnrnnrrn rnnnnrrnrnnn r:n rn nnrnr rnrnrnnrn$ # rnnn nnnn -rnnrn-nnnn nnrnn(nrnnr nnrrnrn &nnn rrnrnnrr nnnrnr

PAGE 79

77 "0 rr &nrnnnnrr (n1n nr nrrnrrrnrn nn nnnnnnnnnnnnn rnn !! -nnnnnnnnn nnnrr rnn4nn nnn%rr nrnrnrnnn nn1rn nnnrrnnrn.r nnnrnrr nrnrrnn4nnnn rrnrrnnrn nnnr3"nnn4 nnn"nnn n?n(nnnnnnnn nrrnnn rnrn*rnnnn nnn(rnn rnnn&nr rrrrnnrn nrnrnn&nnrnnn nrnnr rnnnnnrnrrn rrrrrrnn n4nnrn rnnrnrn rnrnnrnrnn nrnnBnrrr

PAGE 80

7* nnnnnrrrnnn rnnrnnr (rnnn&nrnr nnnnr n nnnrn&n nrrn1n rnnnnnrr n*rnnrnrnr rnn4rrnnnr rnrnnrnrnrn nrrrnn nn rnrnnnnrr 1rn5rn nn nnnrnn rr rnrAnn nnnrnrnrn4 n nnrnrnnn nnnnnrn rnnnnnrn nnnnrnn nnnnnnr1rn5!

PAGE 81

73 &/'( !(r#r( &/*(r!, %r11(

PAGE 82

7) &/-(r<@ r r !# ,1':A/A'-:*B3'( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '(11 <, !, r$,1&/-( nr 5#!*!6"*" 5!7!6"*5"!5!5"7#*!5!"5"7#6!#!"!"7#!!#!"!"6#!#)!"6#"!!3""5!)!!*""#!*!*")"#

PAGE 83

*" &//(r<@ r r !# ,1':A/A'-:*B3'( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn *(11 <, !, r,1&//( nr 5*")"! !7"7" !"7" 6"6" #"6 !"5 "! ""! ""! ")"!

PAGE 84

* &/3(r<@ r r !# ,1':A/A'-:-B'3( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn -(11 <, !, r$,1&/3( nr *75"*"5 7)#"*"#76#"*"#!!"*"!!")"7!""3"63"*"6*"*"67"*"66"*"5

PAGE 85

*! &/6(r<@ r r !# ,1':A/A'-:-B'3( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn /(11 <, !, r,1&/6( nr *3 "!""#"!"#"3""#"#

PAGE 86

*# &/8(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B*3( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn 3(11 <, !, r$,1&/8( nr #!"* #"*)"*7"75"7!"6""5""")

PAGE 87

*5 &/9(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B*3( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn 6(11 <, !, r,1&/9( nr ) 6!"7"6"!"""

PAGE 88

*6 &/4(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B36( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn 8(11 <, !, r$,1&/4( nr "7#)!*"3"3"6"! 37#3!6"3"*"63#7!6"3"*"67#5!!"3"*"66!##!""3"*"55)#!"""3"7"#5)#"3""3"7"#55#"7""3"7"#5!!)6")"3"6"!5!!3!"3"3"6"!

PAGE 89

*7 &3:(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B36( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn 9(11 <, !, r,1&3:( nr 56"7"5 #"7"#!#"7"#*"7"##"6"!""6"")"6")"6"3"6"*"6

PAGE 90

** &3'(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B/6( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn 4(11 <, !, r$,1&3'( nr 7#*"3" "#*"3" 6)*"*"#!6"7"!76"5)!"5)!"#)""!3")"!3")"!

PAGE 91

*3 &3*(r<@ r r !# ,1':A/A'-:/B/6( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn ':(11 <, !, r,1&3*( nr 5)"5 "7"5"5"# 5)"#5"#6"7"5"5

PAGE 92

*) &3-(r<@ r r !# ,1':A/A'-:3B:8( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn

PAGE 93

3" ''(11 <, !, r$,1&3-( nr *35!!5#""*"5"# *5#)!5#""*"5"#*##3)5!""7"5"#*"#6)5!""7"5"!77##35!")"7"5"!7#*5!")"7"5"!6#!)*#!")"7"5"5)!37#!")"6"55)!37#!"3"6"55)!*7#"3"6"553!77#"3"6"553!77!"*"6"553!67!"*"6"557!56!"*"5"#55!56!""*"5"#5!!#6!""*"5"##)!#6!""*"5"##3!!5!""*"5"##6!!5""*"5"#

PAGE 94

3 &3/(r<@ r r !# ,1':A/A'-:3B:8( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '*(11 <, !, r,1&3/( nr 53!!"5"! 5*")"#"!#)")"#"!#7"3"#"!#!"*"#"!#"7"#"!!)"7"#"!5"7"#"!5"6"#

PAGE 95

3! &33(r<@ r r !# ,1':A3A'-'*B'-( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '-(11 <, !, r$,1&33( nr 5""6"5"!"!"!" "7"6"5"!"!"!""7"6"5"!"!"!"7"6"#"!"!"!"7"6"#"!"!"!"7"6"#"!"!""7"6"#"!"!""7"6"#"!"!""6"5"#"!"!""6"5"#"!"!"

PAGE 96

3# &36(r<@ r r !# ,1':A3A'-'*B'-( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '/(11 <, !, r,1&36( nr #!"3"#"! !7"7"#"!7"7"#"5"6"#"#"6"#"!"6"#""5"!"")"5"!")"#"!")"#"!

PAGE 97

35 &38(r<@ r r !# ,1':A''A'-''B-4( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '3(11 <, !, r$,1&38( nr """6"! 7#")"5"!5#")"5"!!!")"5"!!")"#")"7"#")"7"#"*"7"#"7"7"#""6"!"

PAGE 98

36 &39(r<@ r r !# ,1':A''A'-''B-4( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '6(11 <, !, r,1&39( nr """5 7#")"#6#")"#5*"7"#5#"7"!#5"6"!#"5"5"5""5

PAGE 99

37 &34(r<@ r r !# ,1':A''A'-'-B/-( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '8(11 <, !, r$,1&34( nr !7"7"#"!" #*""6"#"!"#*")"6"#"!!5")"6"#"!3"3"5"#"!7"3"5"#"!7"*"5"#"#"7"5"#"#"7"5"!"!"7"#"!"

PAGE 100

3* &6:(r<@ r r !# ,1':A''A'-'-B/-( &nnnnnnnnnr r#,nrnn &nrnnrn '9(11 <, !, r,1&6:( nr !7"7" #*"6"3"5"7"57"##"#"#""!"*"!"7"!

PAGE 101

33 #!!!r &nrnnrnrnrr nr nn nnrr&nrn nnnnnnrn rnrnrrnnnnnnnnn nnrnr nrnrnrrnnn rrnnr4rnn nrnrrnnnnr rnn rn1rnnnnnr nnnnrnr nnnnrnrnrnrrn rnnnnnn2n8 2n-nnr rnrn1n(n1rn5#rn 2n81rn55 rn2n-4nn rnrnnrr!D6 +n5!"#1rn5#1rn7"r nnn nnnr(rnnnr nnrnnn nnnnnnrn? nnnrnnnr nrnnnnnrnr nBnnnnr 2n-rnnnnr2n 8rnn&rrnrnn nrrr 4nnnrnnn nnnn2n8 nnn2n-4nn rnn(r n nn2n8rnnn(r nnn2n-&r nrrn(nnnn2n8rn nn(n2n-?rn n nnnnnn rrnnr nnnrrn nnrrnnrnrrn

PAGE 102

3) &n nrrn1nnr:nr nnnn" 7#&n.rn nrrn"6nn r "nnrn-!) nnnn61 nn6",6)nnn7",7) r(nn*",*) nn3",3)r(nn" ",")nn!", !)nnn5",5)n nn7",7) 4nnnnn nn4nn nnnrnrr"nnn n!"n rnnnnBnnnnn nrnrnrn /n!""*$ nrnrrn nrrn n r rnrnnn $nnnnnrnn %&n %nrrnnrrrn nnn%nn nrrrnnrn8n nrrnnrnr nrnnnrr nrnnnrnn nnn nnrnnr nrnnnn nrrn nrnr1 nnnnrnnnnn%rnnnn nnnr4rr rrnrrnrrnrr nrn nn nnnnnrnnn nrrnnrr nrnnrnnrnrnrr nnrrn nnnrn-nrrr rrrrr1rn 70rnnrnnrnn rnn4nn rnnn(nnnnnn rnn4n n

PAGE 103

)" nnnnrnr nnrrnrn rrrnnnrrn nrrnnnn rnr4rrrn nnnrnr:n nrnnnnnrn.nn nnrnnnnn nnnn nnnnnnrnn &6'(%1 1!<,r r r!( -nrnrnnn nnnnn n4rnnnrn7# 5)!7nnnr "&nnnnnn nrn nrnrnnnnnrn rrnnr rnn(rnnn nrrn1nn+n

PAGE 104

) nnrn nnnrnnnrn n nnnn(nnn&n.r nnn nnrr nn(rr nnnnr*,"4rn nn nnnnnn1rn!* 5,5r*,"1rn!*5,5 rnnnnn nn8nnnnn nrrnrnnnn rrrnrnn nnnnnn nnrr0rr rnr r#"nnn / r:nnnnnr nr "6!6nrn-.r nnnnrrr nnrrnnrnnr nnnnnr !"$% n nnnrr nnnrnn/r!"#$&r rnnn(nn r nrrn1nnnn nnnnnn rrrnrrnr nnn -nrnn1rn5)6"nrrr nrnrr &rrrnnnnnn nrn4n nnnnnnnnr nnrrn nrrnrrnnnn rnnnr n4 rrnnnnnnr nrrrn rrnnnn4rr nrnnnrnrnr rr:nnnnrrnrrnnn nrnn 4nrnnrrr nnrrnn &n.nrnnnrrrr nnrnnrnr n

PAGE 105

)! nrnnrnnrrrr &nnn nrrn1n nrnrnnr n"(r nn nrrn/r!"#$&nn nnnrrrnnr &n)!" '4(11 <, ; !, r$( n #65#8 #556#875*6875)*8536)87!6#8")66#8##6*68#6)*8 *:(11 <, ; !, r( n 355!575"*537-*6"366!"##65!-6675-#)637-!77"3

PAGE 106

)# &n nrrn1nrnr nnn&nn 2n8nnnnnn 2n-&nnrnr2n8 nnnrn2n-&n nnn 0 n2nr!5#*2n8

PAGE 107

)5 "#n0"n 11 < -nnnrnrnnn nrrr rnnn(n nnnrnrnn rrnrnn nn4rn nrrnnnnrnr nnnrrn4rrr nrnrnnr nrnn.n nn0rnr ;nnF nrn/rnnnn /r!"#$1nnrn (nnnn rnrrnrnnn 4n(nnn rnrrnn(nrnnrr nrrrrnrr nnnrrnnrn nrnnn1n rrnnrrnrrnrnr rnnrnn nnrrnnnnnnnnrr nr(rn nnn-n(nnnnnn nrrnrnn nnnnnnrnnr nn&nnnn nrrnrnnn7#5)1n nrrnnn(nnn7n .rnnnnnn"6&nn nrrrnnrnn nnrnrnnnnn nrrnnrrnn

PAGE 108

)6 r!r! 1nnrrnrnn nnrrrnn nnnnnnnnn rrn&nrrrn nrrnnnnnrrn rnnrnn nn'nnrnnnrr 2n8 !" $% nn 0n2n8nnnr rnnrn&n 0nnn2n8nnn nnnn5)n#* nnnn3"nn nnnn4nnrr rnrrnnn2n8 rrn&nrnnrrn nnrnrrnn rnrnn nnnnn rrnnn2n8n nnnnn ?nnnn nnnnnn(nrn nrnrrnr nnnnnnn &nn 0n2n8#*rnnnn 0n 2n-!5&rrrnn rrnnnnr .nnnrr nrnn n&rrrnrnrn nnnnn nrn -nrrn1rn!*5,5*," r1rn7!r nnnrnrn &nnnnnrrrn nnnnnn nrrnn nnnn&n. rnnrrn2n8

PAGE 109

)7 n5"rnnnn rrnnrnrnn (n!6nnnrnrn&nn 0 nrrrrn #*&n!6nnrrnr rnnrnn nn#"nnnn rrnn nrrnn&nn 2n-nnnnnnn rnnnnnrnrnrn nnnrnn(nnr !6n 0n!5&nnnr1rn!*5,5n nrnr nnnrr2n-n nnnn4 nn1rn!*5,5nnrnr nnnrr 2n8nnnnrn &nnnnrnnrrn nnrrrn n(nnnnnnrrn nr*," @nnrrrnnnrrn rnnrnnrnr rn&nrnrrrnrn nrnrr rnrnnnn(nrnn nnn

PAGE 110

)* &6*(!!,,r!,r!. ,!( 1rn!*5,5*,"r*,"!""nr nrr$

PAGE 111

)3 !!!, &nnnnnrnn rrrnn nrnn4nnnnnn( nnnn nrnnn&nn nnr nnnnnrrnrn rnnn'rn nnnnnrnnn rnrrrnnn.n nnnnnrrn nrrnn 4rrnn#H3r nnn nnn(rnnnn rnrrnnnn(nrnn 4nnnrrn nnnnn nnnnrnnnnnn &nnnrnnn rnnnnnrnn rrnrnrn n'nrrnrn(nr rrnrrrrn nnn&rrrr nnrrnrn rnnnrnrnr rn4nnn rnrnnnnnnnrn nnnrnn &nnrnr%nnrn r:nrnn &nrnnnn nnr nnnn

PAGE 112

)) &nrrnnnn nnrnrrn nnnnrrnn&r rnnnn nrrnnrrn n 11r r!,%! % &nrrnnnnnn nn(rn nnrn&n(rrnnrnn nrnnnn nrnnrnnn rrnnr nr1rnrn nnnnr n(nnnnn rnrnrnnrnn nrn;rnrn rnnnr nnnrr nnnnnnn nn4rrnn nrnnn rrnrnr&nnrn rn.n rrrnr+nnrrrrnr nn nn(nn&n nnn rn -nrrnn(n nrnnr&n nnrnnnrn nnrnnn nrrnnn(nrrr rnnn(nrnn

PAGE 113

"" rnrnn2nrr nnnnnn nnnrnrnn &nnnnnnn nnr nnnrrnrn nrnrnn rnn2nnnnr nnrnnnn( nn&nrn nnnrnnn nnnn nnnnnrr rn rnnnn

PAGE 114

" -nrrn rrrnn nr QDHHnHrH n,,rHR nn+n!"#$ -nrrn rrrnn!""$ nrr *," -nrrn rrrnn!"!$ "1nrr H48n 8;r!"$/ n'r> @An2nr n0 nrnrr!""*$ 23224$556r"!1 5 >0&D nrnrr4 nrnrr!"$ n)1 ,771',1 5 >0&D nrnrr4 nrnrr!""$ $8222!9 5 >0&D nrnrr4 nF!""#$'r,nnnn nrrrrr nrnnr :";rr1#! ) #66,#*" >nr!""7$'r,rnD'rnrn nrnr ;r +n!""6!7,#! >nr!""7$nn-@nrn 'r&n2r Anr+r> r2 nn # $'( 5)*,7 ;n-9'rrnnr9!""*$ 'r&n&nrD-9nn +rn ,!!",
PAGE 115

"! 1rnnF1:rrFn8!""!$ (;rr # "rrA9,/r4?nG 9rr>!""7$'r&n&nrAr 1 r A!""** /rF;S@:1@!"#$@n 'r>2n (nrn %r4=#";rr nn'-Fn7,!"!"#--'1 r + /rFnrn;r!"#$'r> -rn@2n An nD@nrn %rr=24= A!),# r4 rnnr4rn &rn rn!"!$' nAn1 n,8nArnn 4n%n r F!"!",! 0;nnn&n/rQnnnnnHHHWrnrn Rnnnnn6 !"#$ 0n4r-rrr!"#$' nn.nn nnrn0rnnQnrHnn ,r, rnHrnH.WnnWnWWnR nnnnn6 !"#$ 'r9n/2n'

PAGE 116

"# Qn(rnnnH,nnH ,,n,HR nnnnn6!"#$

PAGE 117

"5 #C # &&& 1

PAGE 118

'CR5000'Created by Short Cut (2.9)'Declare Variables and Units Public BattV Public FCLoaded Public PTemp_C Public CReps Public ZMode Public QBSSMode Public CIndex Public CAvg Public LCount Public Strain ( 3 ) Public Vr1000 ( 3 ) Public GFAdj ( 3 ) Public BrZero ( 3 ) Public CKnown ( 3 ) Public CReps_2 Public ZMode_2 Public QBSSMode_2 Public CIndex_2 Public CAvg_2 Public LCount_2 Public Strain_2 ( 4 ) Public Vr1000_2 ( 4 ) Public GFAdj_2 ( 4 ) Public BrZero_2 ( 4 ) Public CKnown_2 ( 4 ) Public WS_mph Public WindDir Public WS_mph_2 Public Temp_F Public GFsRaw ( 3 ) = { 2.115 2.115 2.115 } Public GFsRaw_2 ( 4 ) = { 2.115 2.115 2.115 2.115 } Public Int8 ( 5 ) Public PulseCh ( 2 ) Dim I Units BattV = Volts Units PTemp_C = Deg C Units Strain = microstrain Units Vr1000 = mV / V Units GFAdj = unitless Units BrZero = mV / V Units Strain_2 = microstrain Units Vr1000_2 = mV / V Units GFAdj_2 = unitless Units BrZero_2 = mV / V Units WS_mph = miles / hour Units WindDir = degrees Units WS_mph_2 = miles / hour Units Temp_F = Deg F 'Define Data Tables DataTable (Wind7,True, -1 ) DataInterval ( 0 100 ,mSec, 10 ) CardOut ( 0 -1 ) Sample ( 1 PTemp_C ,FP2) Sample ( 1 Strain ( 1 ),IEEE4) nnr

PAGE 119

Sample ( 1 Strain ( 2 ),IEEE4) Sample ( 1 Strain ( 3 ),IEEE4) Sample ( 1 Strain_2 ( 3 ),IEEE4) Sample ( 1 Strain_2 ( 4 ),IEEE4) Sample ( 1 WindDir ,FP2) Sample ( 1 Temp_F ,FP2) Sample ( 1 Int8 ( 3 ),FP2) Sample ( 1 Int8 ( 4 ),FP2) Sample ( 1 Int8 ( 5 ),FP2) EndTableDataTable (Table2,True, -1 ) DataInterval ( 0 1440 ,Min, 10 ) Minimum ( 1 BattV ,FP2,False,False) EndTable 'Calibration history table DataTable (CalHist, NewFieldCal 10 ) CardOut ( 0 10 ) SampleFieldCal EndTable 'Main Program BeginProg 'Initialize calibration variables for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000()' CIndex = 1 : CAvg = 1 : CReps = 3 For LCount = 1 To 3 GFAdj ( LCount ) = GFsRaw ( LCount ) Next 'Initialize calibration variables for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000_2()' CIndex_2 = 1 : CAvg_2 = 1 : CReps_2 = 4 For LCount_2 = 1 To 4 GFAdj_2 ( LCount_2 ) = GFsRaw_2 ( LCount_2 ) Next 'Load the most recent calibration values from the C alHist table FCLoaded =LoadFieldCal (True) 'Main Scan Scan ( 100 ,mSec, 1 0 ) 'Default Datalogger Battery Voltage measurement 'Ba ttV' Battery ( BattV ) 'Default Wiring Panel Temperature measurement 'PTem p_C' PanelTemp ( PTemp_C 250 ) 'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000()' BrFull ( Vr1000 (), 3 ,mV20, 1 1 3 5000 ,True,True, 0 250 1 0 ) 'Calculated strain result 'Strain()' for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000()' StrainCalc ( Strain (), 3 Vr1000 (), BrZero (), -1 GFAdj (), 0 ) 'Quarter bridge strain shunt calibration for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000()' FieldCalStrain ( 13 Strain (), 1 GFAdj (), 0 QBSSMode CKnown (), CIndex CAvg GFsRaw (), 0 ) 'Zeroing calibration for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000()' FieldCalStrain ( 10 Vr1000 (), CReps 0 BrZero (), ZMode 0 CIndex CAvg 0 Strain ()) 'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000_2()' BrFull ( Vr1000_2 (), 4 ,mV20, 4 2 4 5000 ,True,True, 0 250 1 0 ) 'Calculated strain result 'Strain_2()' for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000_2()' StrainCalc ( Strain_2 (), 4 Vr1000_2 (), BrZero_2 (), -1 GFAdj_2 (), 0 ) 'Quarter bridge strain shunt calibration for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000_2()' nnr

PAGE 120

FieldCalStrain ( 13 Strain_2 (), 1 GFAdj_2 (), 0 QBSSMode_2 CKnown_2 (), CIndex_2 CAvg_2 GFsRaw_2 () 'Zeroing calibration for'Quarter Bridge Strain, 3-wire 350 ohm with 4WFBS35 0 TIM measurement 'Vr1000_2()' FieldCalStrain ( 10 Vr1000_2 (), CReps_2 0 BrZero_2 (), ZMode_2 0 CIndex_2 CAvg_2 0 Strain_2 ()) '03001 Wind Speed & Direction Sensor measurements WS_mph' and 'WindDir' PulseCount ( WS_mph 1 1 1 1 1.677 0.4 ) If WS_mph < 0.41 Then WS_mph = 0 BrHalf ( WindDir 1 ,mV5000, 17 3 1 5000 ,True, 0 250 355 0 ) If WindDir >= 360 Then WindDir = 0 '03101 Wind Speed Sensor measurement 'WS_mph_2' PulseCount ( WS_mph_2 1 2 1 1 1.677 0.4 ) If WS_mph_2 < 0.41 Then WS_mph_2 = 0 'Type T (copper-constantan) Thermocouple measuremen ts 'Temp_F' TCDiff ( Temp_F 1 ,mV20C, 8 ,TypeT, PTemp_C ,True, 0 250 1.8 32 ) 'measure 03101 on SDMINT8 channel 1 through channel 5 SDMINT8 ( Int8 (), 0 0002 2222 0002 2222 32768 1 1667 0.4 ) 'For I=1to5'If Int8(I)<0.21 Then INT8(I)=0'nextI'Call Data Tables and Store Data CallTable (Wind7) CallTable (Table2) CallTable (CalHist) NextScan EndProg nnr

PAGE 121

"3 #C$ r r!